Portal wiedzy CNC

wszystko co chciałbyś wiedzieć o maszynach sterowanych numerycznie w jednym miejscu

Struktura układu sterowania punktowego i odcinkowego

Sterowanie punktowe i programowe pod względem struktury są bardzo podobne. Schemat strukturalny sterowania punktowo-odcinkowego przedstawiono na rys. 3.7.

Sterowanie punktowo odcinkowe cnc

Schemat strukturalny sterowania punktowo-odcinkowego [3]; a – zespół wprowadzania informacji, b – zespół rozdziału informacji, c – zespół obliczeniowy, d – zespół sterowania napędami posuwu, e – układ dopasowująco-sterujący; 1,2,3 – urządzenia do wprowadzania informacji, 4 – pamięć, 5 – dekoder i blok rozdziału informacji, nX, nY, nZ – napędy X, Y, Z; pX, pY, pZ – układy położenia (przemieszczenia) w osiach X, Y, Z; (S), (T), (M) – sygnały sterujące urządzeniami realizującymi zmianę prędkości, narzędzia i funkcji pomocniczej, XYZ – adresy informacji geometrycznej; S, T, M, G, F – adresy informacji technologicznych, (XYZ), (F), (G) – sygnały elektryczne odpowiadające informacjom XYZ, F, G; (X), (Y), (Z) – wartości zadane przemieszczeń w osiach X, Y, Z [3].

W przedstawionej strukturze sterowania numerycznego punktowo-odcinkowego można wyróżnić następujące zespoły funkcjonalne (rys. 3.7):

  • Zespół wprowadzania informacji (a) - zapewnia wprowadzanie danych technologicznych. Można wyróżnić :

  • wprowadzanie automatyczne dotyczy wprowadzania pełnego programu technologicznego;

  • wprowadzanie półautomatyczne dotyczy wprowadzania poprawek i korekcji niektórych danych ;

  • wprowadzanie ręczne (ręczne) wykorzystuje się na etapie uruchomiania i testowania nowego programu technologicznego.

    • Zespół rozdziału informacji (b) - zawiera pamięć pośrednią (4, dekoder (5) oraz blok rozdziału informacji geometrycznej i technologicznej wg oznaczeń adresowych:

  • X, Y, Z – informacje geometryczne o przemieszczeniach zespołów roboczych w kierunkach X, Y, Z;

  • S, T, M, G, F – informacje technologiczne o prędkości wrzeciona, numerze narzędzia, posuwie i innych czynnościach pomocniczych.

  • Zespół obliczeniowy (c) - jego zadaniem jest wygenerowanie takich sygnałów sterujących, które są wartościami zadanymi przemieszczeń w poszczególnych kierunkach i prowadzą do osiągnięcia przez zespól roboczy zadanego punktu z określoną prędkością. Do zespołu obliczeniowego trafiają informacje geometryczne, informacje o posuwie, funkcje przygotowawcze oraz sprzężenia zwrotne położeniowe.

  • Zespół sterowania napędami posuwu (d) – jest to blok funkcjonalny, do którego doprowadzane są sygnały sterujące stanowiące uchyb regulacji położenia (przemieszczenia).

Sterowanie punktowe

Sterowanie odcinkowe

Struktura układu sterowania punktowego i odcinkowego

Sterowanie kształtowe

Struktura układu sterowania kształtowego

Jeżeli interesują Cię maszyny sterowane numerycznie lub jesteś związany z branżą CNC zapraszamy do polubienia profilu CNC na facebooku.